NIEPOTRZEBNE NOVUM ORGANIZACYJNE CZY REALNE WSPARCIE DOTYCHCZASOWYCH WŁADZ UCZELNI?

Autor

Abstrakt

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. powołała do życia w szkołach wyższych polskiego systemu edukacji nowy organ – radę uczelni. Wyjątek stanowią uczelnie wojskowe i uczelnie służb państwowych. Art. 18. 1. ustawy wymienia zadania rady uczelni, do których należą: opiniowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni; monitorowanie zarządzania uczelnią; wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; wykonywanie innych zadań określonych w statucie. Zakres działalności rady jest zatem szeroki i obejmuje wiele obszarów działalności uczelni. W kilku przypadkach jest to „jedynie” wydawanie opinii, a nie zatwierdzanie, czyli de facto akceptowanie określonych dokumentów i procesów, ale nawet przez opiniowanie wpływ rady na funkcjonowanie uczelni jest znaczący. Ponadto ustęp 2. ustawy określa zadania rady wykonywane w ramach monitorowania gospodarki finansowej. Należą do nich: opiniowanie planu rzeczowo-finansowego; zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego; zatwierdzanie sprawozdania finansowego. Mamy tu zatem do czynienia z literalnym akceptowaniem przedłożonych dokumentów księgowych, to znaczy z realnym wpływem rady uczelni na funkcjonowanie placówki, ale także z szerokimi uprawnieniami wynikającymi z ustawy. Rada uczelni może bowiem żądać wglądu do dokumentów uczelni, a ponieważ ustawa w żaden sposób nie określiła, o jakie dokumenty chodzi, rada ma potencjalny wgląd w każdy dokument uczelni.

Opublikowane

2023-03-16