Bazy indeksujące czasopismo

Biblioteka Nauki

Index Copernicus

ARIANTA

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

CEON Centrum Otwartej Nauki

Google Scholar

INFONA Portal Komunikacji Naukowej

Pol-index Polska Baza Cytowań

Polska Bibliografia Naukowa

ROAD - DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES